"Εδώ Πολυτεχνείο", 17/11/1973

"Εδώ Πολυτεχνείο", 17/11/1973

"Εδώ Πολυτεχνείο", 17/11/1973