Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Εκδηλώσεις

Συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ, Mynttorget 15/02/2015

Η ομιλία του συντρόφου Γιάννη Παπά στα σουηδικά

Vänner och kamrater,

Jag vill först och främst tacka er alla som har kommit för att visa stöd och solidaritet med grekiska folket. Särskilt vill jag tacka nätverket för Grekland som har visat oerhört engagemang i grekiska krisens fråga.

Vänner, för 20 dagar sedan återvände hoppet till Grekland efter 5 långa år av kris och åtstramningar som har ödelagt samhället.

Folket tog sin chans och valde att sätta stopp för landets plundring och alla toxiska nyliberala avtal som har drivit samhället på knä.

Med mer än 3000 självmord och en total kollaps av sjukvårdssystemet blev det till slut uppenbart att EUs ”räddningspaket” bara kan rädda banker och statsbudgetar på bekostnad av människoliv. Det grekiska folket valde liv framför död och värdighet framför förnedring. Men detta räcker inte; för även när man förespråkar något så enkelt och självklart som att människoliv och värdighet väger tyngre än vinst och kompetenskraft verkar EUs maktelit inte vilja lyssna. Därför behöver den nya grekiska regeringen alla allierade och allt stöd den kan få, både inrikes och utrikes.

Vi måste ha klart för oss att detta inte längre handlar om Greklands framtid, nu är det hela Europas framtid som står på spel. Det är nu vi måste bestämma vilken sorts Europa vi vill ha, en teknokratisk Europa som prioriterar vinster eliter och budgetöverskott eller en Europa som präglas av principer som mänskliga rättigheter, arbetsrätt och solidaritet före allt annat.

Med allt detta i åtanke uppmanar vi den svenska regeringen att visa sitt stöd till grekiska regeringen imorgon vid Eurogroup mötet. Nu har den svenska regeringen chansen att hålla sig fast vid sina principer och bevisa att socialdemokratin inte helt har blivit ett tomt ideologiskt skal. Solidaritet mot de svaga och lika förutsättningar för alla är två av de grundprinciperna den moderna Sverige byggdes på. Det är just de principerna vi vill att Löfvens regering ska projicera och försvara i EU.

Vi vill helt enkelt att den svenska regeringen väljer logikens sida, det vill säga, grekiska regeringens sida.

 

 

Resolutionen som lästes av kamraten Stellan Hermansson, Vänsterpartiet

Den 25 januari 2015 röstade det grekiska folket fram sin första vänsterregering i landets historia – en unik händelse även i Europa!

Den nya regeringen har en gigantisk uppgift framför sig efter fem års ekonomiska åtstramningar som en följd av den politik som EU påtvingat Grekland.

Som första uppgift har den grekiska regeringen att återinföra demokratin. Grekland ska styras från parlamentet och inte med dekret från trojkan!

Den grekiska regeringen måste rädda landet från en nationell katastrof.

Viktiga lagar som den tidigare regeringen avskaffade på arbetsrättens område, t.ex. kollektivavtal, tvångskommendering mm ska återställas och återinföras.

Den grekiska regeringen måste se till att effektivt bekämpa korruption, klientsystem och att införa ett rättvist skattesystem.

Den nya grekiska regeringen politik går ut på att återinföra välfärdsstaten och begrava nyliberalismen i Grekland. Detta är inte lätt.

Den grekiska regeringens vänner är den stora majoriteten av det grekiska folket.

Opinionsundersökningar visar att mer än 70 procent av grekerna stöder den regeringens nya förhandlingsposition.

Den grekiska regeringen har också brett stöd av progressiva människor, rörelser och partier i Europa och världen. Det grekiska folket behöver allt solidariskt stöd det kan få för att motverka den mänskliga katastrof som blivit följden av trojkans politik.

Vi som har samlats här uppmanar den svenska regeringen att ta ställning mot åtstramningspolitiken i Europa och stödja den grekiska regeringen i dess kamp för demokrati och mänskliga livsvillkor.

 

Η ομιλία του συντρόφου Γιάννη Παπά στα αγγλικά

Friends and comrades,

I will now say a few things in English for those who didn’t understand the first part. Don’t worry I‘ll try not to repeat myself a lot. First of all thank you all for coming today to show your support for the Greek government and to show the Swedish government that you are here and you have an opinion on current events. I will not bore you with details since I assume that most of you follow the news quite closely and even have experienced the situation in Greece first hand.

What I can tell you is common about both countries is how the media and a big part of the people view the left. Prominent personalities and even parties are considered to be sympathetic, often smart and sometimes even having very good and reasonable ideas. That is why it’s ok to give them cultural prizes and invite them to speak publicly or write an article every now and then. However giving these people actual political power and legitimacy is “unthinkable”.

Well the Greek people did the unthinkable 3 weeks ago and elected a left wing government for the first time! For some this is not clearly a question of left vs right politics but rather a strife between common sense and economic insanity.

We stand here today together with our friends the Swedish “network for Greece” to manifest our support for what we believe is right. Whether you support Syriza itself or not is of little importance as long as you realize that Europe cannot continue down this path of austerity. We want the Swedish government to prove that it still retains some of its social democratic values. That it will not choose the destruction of European societies over solidarity with those in need. Some like to think that Europe is the shining beacon of human and social rights in the world; well now is the time to prove it.

Now is the time for us to show what kind of Europe we want!

Now is the time for all of us to pick a side!

Together we stand! We will not be terrorized, we will not be blackmailed!

Venceremos!